740006

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์ความสงบ

รักษ์มิตรประเทศ

รักเรียนรู้

หลักเมืองสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง หรือ ป.ย.ป.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ …

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาล แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ประชุมผู้แทนพิเศษ ครั้งที่ 2

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐ…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม