Final 130 Logo_purple-red-white002 – Copy

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์ความสงบ

หลักเมืองสัมพันธ์

รัฐบาลลุยเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนต่อเนื่อง เข้มปราบปรามอิทธิพลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาก่ออาชญกรรมทำลายภาพลักษณ์ประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้แสวงประโยชน์โดยเด็ดขาด

รัฐบาลลุยเปิดพื้นที่ปลอดภ…

พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน รอง ปล.กห. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการ “เครือข่ายสีขาว เพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ 8 พ.ย.60

พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน รอง …

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม