logo131ปี_resize

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์ราษฎร์

หลักเมืองสัมพันธ์

สถานการณ์ยาเสพติดยังเป็นที่กังวล กำชับเข้มเฝ้าระวังและปราบปรามไม่ให้เกิดช่องว่างช่วงศึกบอลโลก ย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มบทบาทร่วมสะสางยาเสพติดและบ่อนการพนันในพื้นที่

“การฝึกร่วมขนาดใหญ่ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับ เกาหลีใต้ : การฝึกที่เหมือนทุ่งบุปผาชาติแสนงดงามของเกาหลีใต้ แต่เป็นดงหนามอาบยาพิษที่ขวางกั้นการรวมชาติด้วยกำลังของเกาหลีเหนือ” (ตอนที่ ๑) Ulchi Freedom Guardian (UFG), Foal Eagle and Key Resolve Exercise

พลอากาศตรี ปิยะพันธ์  ขัน…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม