132 th

LakmuangOnline_Logo_Primary

หลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์เอกราช

หลักเมืองสัมพันธ์

กำชับดูแล เฝ้าระวังการฝึกของทหารและตำรวจ รวมทั้งสุขภาพประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดอย่างใกล้ชิด

22 เมย.62 พล.ท.คงชีพ ตันต…

รอง นรม. และ รมว.กห. ขอบคุณทุกฝ่าย ร่วมดูแลความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุห้วงสงกรานต์ ย้ำต้องคงเข้มบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่

18 เม.ย.62  พล.ท.คงชีพ ตั…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม