Final 130 Logo_purple-red-white002 – Copy

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์ความสงบ

หลักเมืองสัมพันธ์

ผู้อำนวยการบริหาร Environmental Justice Foundation : EJF ชื่นชมความพยายามและความคืบหน้าการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU หวังไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียนและทำงานใกล้ชิดกับ EU ในอนาคต

เมื่อ 22 มี.ค.61 พล.อ.ประ…

คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา ชื่นชมความสัมพันธ์สองประเทศอยู่ระดับสูงสุด ยืนยันเจตนารมณ์ร่วม ไม่ละเมิดดินแดนและนำปัญหาเขตแดนมากระทบสัมพันธ์กันและกัน

เมื่อ  21 มี.ค. 61 พล.อ.ป…

รอง นรม./รมว.กห. สั่งการทุกเหล่าทัพ เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่ภาคตะวันออก ต่อเนื่องถึงพื้นที่ภาคกลาง

เมื่อ 18 มี.ค.61 พล.อ.ประ…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม