logo131ปี_resize

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์กษัตริย์

บทอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ธ ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ อัน…

รักษ์ความสงบ

พล.อ.ประวิตร จี้ตำรวจ เร่งกวาดบ้านนำต่างชาติผิดกฎหมายจำนวนมาก ( Over Stay ) ออกให้หมดภายใน 1 เดือน หลังประชาชนกังวล ลั่นเจ้าหน้าที่รัฐอย่ามีนอกมีใน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร…

รอง นรม. และ รมว.กห. ชื่มชมการทำงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ย้ำขับเคลื่อนต่อด้วย “ความเท่าเทียม ทั่วถึงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ” ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

โดยได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมแ…

‘พล.อ.ประวิตร’ ย้ำ เร่งช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากข้อมูลเดิม และให้ลงพื้นที่คลี่คลายความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยในตลาดชุมชน หลังได้รับแจ้งข้อมูลมากขึ้น

  พล.อ.ประวิตร วงษ์ส…

รักษ์มิตรประเทศ

ประชุม กห.อาเซียน ครั้งที่ ๑๒ : เห็นชอบข้อเสนอของไทย ในการผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหา IUU ระดับภูมิภาค และลงนามร่วมกัน ในปฏิญญาร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน

ผลการประชุม รมว.กห.อาเซีย…

หลักเมืองสัมพันธ์

ประชุม กห.อาเซียน ครั้งที่ ๑๒ : เห็นชอบข้อเสนอของไทย ในการผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหา IUU ระดับภูมิภาค และลงนามร่วมกัน ในปฏิญญาร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน

ผลการประชุม รมว.กห.อาเซีย…

พล.อ.วิชัย แชจอหอ รอง ปล.กห.(๑) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)

เพื่อรับทราบการดำเนินงานท…

พล.อ.วิชัย แชจอหอ รอง ปล.กห.(๑) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม กรมการเงินกลาโหม และสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)

เพื่อรับทราบการดำเนินงานท…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม